Vad är en DISC-analys?

Ipsativ och självskattandeDISC logo

En DISC-analys görs i ett webbaserat formulär. Du svarar på ett antal frågor (vanligtvis mellan 24 till 30 frågor) där du får fyra svarsalternativ, och skall välja ett alternativ som stämmer bäst och ett som stämmer sämst med din bild av dig själv.

Vi använder Extended DISC, som är en ledande aktör på den internationella marknaden och dessutom det snabbast växande DISC-analysverktyget av alla. Februari 2014 så finns det på 59 språk.

Extended DISC gör årligen en validering av resultatet på fler än 90 000 personer, allt för att säkerställa kvaliten.


DISC´s historia, läs här!

Skillnaden på test och analys

 

Ett test har rätt eller fel svar, t.ex. ett IQ-test. En DISC-analys är en s.k. nulägesanalys, där du själv väljer dina svar utifrån hur du upplever dig själv. Här finns inga rätt eller fel svar, och beroende på vad du fokuserar på så kommer rapporten att kunna variera.

Vissa företag använder DISC-analysen som ett faktum, att du ÄR, det de beskriver, vilket vi föredrar att undvika. Ett beteende är något man HAR, och dessutom kan ändra på. Det är viktigt att inte stoppa in människor i fack utan att använda DISC-analysen som ett verktyg för reflektion, som det är!

Vad får jag veta!

Analysen beskriver troliga motivationsfaktorer för dig (drivkraft - tändare), vad som demotiverar (hindrar, släckare), dina naturliga styrkor, hur din chef bör vara, hur du fungerar i en grupp, vad du tillför gruppen, vad du kan behöva stöd med som person och i grupp och mycket mera.


Olika DISC verktyg och leverantörer

Det finns idag uppskattningsvis 15 olika leverantörer av DISC-analyser som alla utgår ifrån William Moulton Marstons DISC-modell.

Det som skiljer dessa analysföretag åt är hur deras rapporter beskriver individens beteende. Några av de kända leverantörerna är: Extended DISC, IPU, ThomasSystemet, Classic DiSC och Discover DISC.

Dessa företag har i sin tur konsulter och samarbetspartners i olika utsträckning som arbetar med DISC-analyser som ett verktyg i en mängd olika sammanhang.

Vanliga namn på en DISC-analys är också: PersonprofilKommunikationsprofil, kommunikationsanalys, beteendestil och andra liknande ord. Många av verktygen beskriver personligeheten med hjälp av färgerna: Röd(D), gul(I), grön(S) och blå(C) stil.


Varför så många olika ord för samma sak?

En orsak att använda olika ord kan vara viljan att koppla ihop verktyget med syftet för att göra en analys, där ett exempel kan vara Säljprofil.

Andra ord som också förekommer i sammanhanget är svenska eller engelska ord som beskriver ett sätt att vara, som t.ex. specialist, inspiratör, utvecklare och försäkrare, eller communicator, stimulator, operator osv.

En tredje orsak är förstås de olika företagens önskan om att profilera sin egen produkt som man har döpt till något. En ren marknadsföringsstrategi alltså.


Grundbeteende

De flesta DISC-analyser beskriver ett grundbeteende och ett anpassat beteende, utöver det kan vissa även beskriva beteende under press och stress. Gemensamt för dem alla är att de beskriver en persons sätt att agera och reagera i olika situationer.


Grundbeteendet kan ses som förhållandevis stabilt från det att man har uppnått vuxen ålder, det visar det naturliga beteende hur du förhåller dig till omgivningen när du är trygg och avspänd. Det kan också beskrivas med hur en person reagerar med sin ryggmärg, när en akut händelse uppstår, och du inte har någon chans att ta hänsyn till vad omgivningen skulle förvänta sig av dig, då använder du främst ditt grundbeteende.


Anpassat beteende

Det anpassade beteendet speglar de förändringar du känner att du behöver göra i olika situationer. Vi har alla en mängd olika anpassningar som vi gör, på arbetet, i hemmet, på festen, med barnen och med helt okända människor.

När DISC-analysen används i arbetsrelaterade sammanhang så är det den anpassning en person känner att den behöver göra på sin arbetsplats som visas i det anpassade beteendet.


Vägledning & verktyg, inte sanning

En DISC-profil är ingen 100 % sanning om en persons beteende, det är en vägledning och guidning om vad som förefaller naturligt för den här personen som det ser ut i hans eller hennes liv just nu, ett verktyg för reflektion. Alla profiler behövs i våra företag idag, och ingen profil är bättre än någon annan. Att använda det som ett verktyg för egen utveckling eller hjälpa medarbetare att utvecklas, så har det många styrkor.


Egen utveckling

För att kunna förstå och tillgodogöra sig kunskapen om en persons profil krävs en licensierad användare som gör en så kallad återkoppling av rapporten, en DISC-analys är ett verktyg för utveckling och reflektion som är oerhört kraftfull.

Några vanliga användningsområden för DISC-analyser är: personlig utveckling, grupp och teamutveckling, ledarskapsutveckling, rekrytering, konflikthantering, som underlag i medarbetarsamtal och för utveckling av olika yrkesroller.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med DISC-analyser.